...

Про внесення змін до Закону України "Про захист персональних даних" ( стаття 22 - стаття 30)

Tweet
20 грудня 2012 року набув чинності Закон України від 20.11.2012 № 491-VI "Про внесення змін до Закону України "Про захист персональних даних"

Стаття 22. Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних

 

1. Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у межах повноважень, передбачених законом, здійснюють такі органи:

 

1) уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних;

 

2) інші органи державної влади.

 

{Пункт 2 частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

2. Парламентський контроль за додержанням прав людини на захист персональних даних здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини відповідно до закону.

 

Стаття 23. Уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних

 

1. Уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту персональних даних.

 

Уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних є незалежним у реалізації повноважень, передбачених цим Законом..

 

{Частина перша статті 23 в редакції Закону № 5491-VI від 20.11.2012}

 

2. Уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних:

 

1) забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту персональних даних;

 

2) реєструє бази персональних даних;

 

3) веде Державний реєстр баз персональних даних;

 

4) здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням вимог законодавства про захист персональних даних шляхом проведення виїзних та безвиїзних перевірок володільців та/або розпорядників персональних даних із забезпеченням відповідно до закону доступу до інформації, пов'язаної з обробкою персональних даних у базі персональних даних, та до приміщень, де здійснюється їх обробка;

 

{Пункт 4 частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

5) видає обов'язкові для виконання законні вимоги (приписи) про усунення порушень законодавства про захист персональних даних;

 

6) розглядає пропозиції, запити, звернення, вимоги та скарги фізичних і юридичних осіб;

 

7) організовує та забезпечує взаємодію з іноземними суб'єктами відносин, пов'язаних із персональними даними;

 

8) бере участь у роботі міжнародних організацій з питань захисту персональних даних;

 

9) надає володільцям та розпорядникам персональних даних і суб’єктам персональних даних інформацію щодо їх прав та обов’язків;

 

{Частину другу статті 23 доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

10) здійснює моніторинг нових практик, тенденцій і технологій захисту персональних даних;

 

{Частину другу статті 23 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

11) видає рекомендації щодо практичного застосування положень законодавства про захист персональних даних;

 

{Частину другу статті 23 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

12) вносить пропозиції щодо формування політики у сфері захисту персональних даних у порядку, визначеному законодавством;

 

{Частину другу статті 23 доповнено пунктом 12 згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

13) погоджує корпоративні кодекси поведінки відповідно до частини другої статті 27 цього Закону.

 

{Частину другу статті 23 доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

3. Голова уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних та його заступники призначаються відповідно до вимог, встановлених законодавством.

 

{Статтю 23 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

4. Штатний розпис і кошторис уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних затверджує його Голова за погодженням з Міністром фінансів України.

 

Голова уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних.

 

{Статтю 23 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

5. Звіт про виконання уповноваженим державним органом з питань захисту персональних даних завдань та планів роботи є загальнодоступним, публікується на його офіційному веб-сайті і подається Президенту України, Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України.

 

{Статтю 23 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

Стаття 24. Забезпечення захисту персональних даних

 

{Назва статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

1. Держава гарантує захист персональних даних.

 

2. Суб'єкти відносин, пов'язаних із персональними даними, зобов'язані забезпечити захист цих даних від незаконної обробки, у тому числі від втрати, незаконного або випадкового знищення, а також від незаконного доступу до них.

 

{Частина друга статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

3. Забезпечення захисту персональних даних у базі персональних даних покладається на володільця цієї бази.

 

{Частину четверту статті 24 виключено на підставі Закону № 5491-VI від 20.11.2012}

 

5. В органах державної влади та органах місцевого самоврядування, організаціях, установах і на підприємствах усіх форм власності визначається структурний підрозділ або відповідальна особа, яка організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону.

 

6. Фізичні особи - підприємці, у тому числі лікарі, які мають відповідну ліцензію, адвокати, нотаріуси особисто забезпечують захист персональних даних, якими вони володіють, згідно з вимогами закону.

 

{Частина шоста статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

Стаття 25. Обмеження дії окремих статей цього Закону

 

1. Обмеження прав, передбачених статтями 8, 11 і 17 цього Закону, здійснюється лише в інтересах:

 

1) національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

 

2) захисту прав і свобод фізичних осіб, персональні дані яких обробляються, чи прав інших суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, а також з метою боротьби із злочинністю;

 

3) забезпечення суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, зведеною знеособленою інформацією щодо персональних даних відповідно до законодавства.

 

2. Суб'єкти відносин, пов'язаних із персональними даними, здійснюють свої повноваження в межах, установлених Конституцією та законами України.

 

Стаття 26. Фінансування робіт із захисту персональних даних

 

Фінансування робіт та заходів щодо забезпечення захисту персональних даних здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, коштів суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними.

 

Стаття 27. Застосування положень цього Закону

 

1. Положення щодо захисту персональних даних, викладені в цьому Законі, можуть доповнюватися чи уточнюватися іншими законами, за умови, що вони встановлюють вимоги щодо захисту персональних даних, що не суперечать вимогам цього Закону.

 

2. Професійні об'єднання можуть розробляти корпоративні кодекси поведінки з метою забезпечення ефективного захисту прав суб'єктів персональних даних, сприяння додержанню законодавства, враховуючи специфіку обробки персональних даних у різних сферах, за погодженням з уповноваженим державним органом з питань захисту персональних даних.

 

{Частина друга статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних

 

Порушення законодавства про захист персональних даних тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

 

Стаття 29. Міжнародне співробітництво та передача персональних даних

 

{Назва статті 29 в редакції Закону № 5491-VI від 20.11.2012}

 

1. Співробітництво з іноземними суб'єктами відносин, пов'язаних із персональними даними, регулюється Конституцією України, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами України.

 

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору України.

 

3. Передача персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, здійснюється лише за умови забезпечення відповідною державою належного захисту персональних даних у випадках, встановлених законом або міжнародним договором України.

 

Держави - учасниці Європейського економічного простору, а також держави, які підписали Конвенцію Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних, визнаються такими, що забезпечують належний рівень захисту персональних даних.

 

Кабінет Міністрів України визначає перелік держав, які забезпечують належний захист персональних даних.

 

Персональні дані не можуть поширюватися з іншою метою, ніж та, з якою вони були зібрані.

 

{Частина третя статті 29 в редакції Закону № 5491-VI від 20.11.2012}

 

4. Персональні дані можуть передаватися іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, також у разі:

 

1) надання суб’єктом персональних даних однозначної згоди на таку передачу;

 

2) необхідності укладення чи виконання правочину між володільцем персональних даних та третьою особою - суб’єктом персональних даних на користь суб’єкта персональних даних;

 

3) необхідності захисту життєво важливих інтересів суб’єктів персональних даних;

 

4) необхідності захисту суспільного інтересу, встановлення, виконання та забезпечення правової вимоги;

 

5) надання володільцем персональних даних відповідних гарантій щодо невтручання в особисте і сімейне життя суб’єкта персональних даних.

 

{Статтю 29 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

Стаття 30. Прикінцеві положення

 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.

 

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

 

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

 

забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

                                                                  

 

                                                                                                                     Президент України

                                                                                                                          В.ЯНУКОВИЧ

 

м. Київ

1 червня 2010 року

№ 2297-VI

 

 

Комментарии (0)

Добавить комментарий