...

Про внесення змін до Закону України "Про захист персональних даних"

Tweet
Про внесення змін до Закону України "Про захист персональних даних" ( стаття 14 - стаття 21)

Стаття 14. Поширення персональних даних

 

1. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних.

 

{Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

2. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

 

{Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

3. Виконання вимог встановленого режиму захисту персональних даних забезпечує сторона, що поширює ці дані.

 

4. Сторона, якій передаються персональні дані, повинна попередньо вжити заходів щодо забезпечення вимог цього Закону.

 

Стаття 15. Видалення або знищення персональних даних

 

{Назва статті 15 в редакції Закону № 5491-VI від 20.11.2012}

 

1. Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог закону.

 

{Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

2. Персональні дані підлягають знищенню у разі:

 

1) закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних або законом;

 

2) припинення правовідносин між суб'єктом персональних даних та володільцем чи розпорядником, якщо інше не передбачено законом;

 

3) набрання законної сили рішенням суду щодо вилучення даних про фізичну особу з бази персональних даних.

 

3. Персональні дані, зібрані з порушенням вимог цього Закону, підлягають знищенню у встановленому законодавством порядку.

 

4. Персональні дані, зібрані під час виконання завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом, знищуються відповідно до вимог закону.

 

{Текст статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

Стаття 16. Порядок доступу до персональних даних

 

1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

 

2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог цього Закону або неспроможна їх забезпечити.

 

3. Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі - запит) до персональних даних володільцю персональних даних.

 

4. У запиті зазначаються:

 

1) прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи - заявника);

 

2) найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи - заявника);

 

3) прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

 

4) відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника персональних даних;

 

{Пункт 4 частини четвертої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

5) перелік персональних даних, що запитуються;

 

6) мета та/або правові підстави для запиту.

 

{Пункт 6 частини четвертої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

 

Протягом цього строку володілець персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

 

Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

 

6. Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови надання інформації, визначеної у пункті 1 частини четвертої цієї статті, крім випадків, установлених законом.

 

{Частина шоста статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

Стаття 17. Відстрочення або відмова у доступі до персональних даних

 

1. Відстрочення доступу суб'єкта персональних даних до своїх персональних даних не допускається.

 

2. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.

 

Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

 

У повідомленні про відстрочення зазначаються:

 

1) прізвище, ім'я та по батькові посадової особи;

 

2) дата відправлення повідомлення;

 

3) причина відстрочення;

 

4) строк, протягом якого буде задоволено запит.

 

3. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

 

У повідомленні про відмову зазначаються:

 

1) прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;

 

2) дата відправлення повідомлення;

 

3) причина відмови.

 

Стаття 18. Оскарження рішення про відстрочення або відмову в доступі до персональних даних

 

1. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до суду.

 

{Частина перша статті 18 в редакції Закону № 5491-VI від 20.11.2012}

 

2. Якщо запит зроблено суб'єктом персональних даних щодо даних про себе, обов'язок доведення в суді законності відмови у доступі покладається на володільця персональних даних, до якого подано запит.

 

{Частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

Стаття 19. Оплата доступу до персональних даних

 

1. Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

 

2. Доступ інших суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, до персональних даних певної фізичної особи чи групи фізичних осіб може бути платним у разі додержання умов, визначених цим Законом. Оплаті підлягає робота, пов'язана з обробкою персональних даних, а також робота з консультування та організації доступу до відповідних даних.

 

3. Розмір плати за послуги з надання доступу до персональних даних органами державної влади визначається Кабінетом Міністрів України.

 

4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають право на безперешкодний і безоплатний доступ до персональних даних відповідно до їх повноважень.

 

Стаття 20. Зміни і доповнення до персональних даних

 

1. Володільці чи розпорядники баз персональних даних зобов'язані вносити зміни до персональних даних на підставі вмотивованої письмової вимоги суб'єкта персональних даних.

 

2. Дозволяється внесення змін до персональних даних за зверненням інших суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, якщо на це є згода суб'єкта персональних даних чи відповідна зміна здійснюється за рішенням суду, що набрало законної сили.

 

3. Зміна персональних даних, які не відповідають дійсності, проводиться невідкладно з моменту встановлення невідповідності.

 

Стаття 21. Повідомлення про дії з персональними даними

 

1. Про передачу персональних даних третій особі володілець персональних даних протягом десяти робочих днів повідомляє суб'єкта персональних даних, якщо цього вимагають умови його згоди або інше не передбачено законом.

 

2. Повідомлення, зазначені у частині першій цієї статті, не здійснюються у разі:

 

1) передачі персональних даних за запитами при виконанні завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом;

 

2) виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування своїх повноважень, передбачених законом;

 

3) здійснення обробки персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях;

 

4) повідомлення суб’єкта персональних даних відповідно до вимог частини другої статті 12 цього Закону.

 

{Частину другу статті 21 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 5491-VI від 20.11.2012}

 

3. Про зміну чи знищення персональних даних або обмеження доступу до них володілець персональних даних протягом десяти робочих днів повідомляє суб'єкта персональних даних, а також суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, яким ці дані було передано.

 

Комментарии (0)

Добавить комментарий