...

Трудового договора ( упрощенный образец)

Tweet
Форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю
             ЦИВІЛЬНО - ПРАВОВИЙ ДОГОВІР 
     Місто_____________                  "__" ____________ 201_ р. 

     Прізвище ____________________________________________________
     Ім'я ________________________________________________________
     По батькові ________________________________________________,
     Рік народження ______________________________________________
     Місце роботи,  посада (для фізичної особи,  яка  використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг) ______________________
__________________________________________________________________      Ідентифікаційний номер (за наявності) _______________________
     Для фізичної особи - підприємця
     Ідентифікаційний номер (за наявності) _______________________
     Місце проживання ____________________________________________
     Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________, 

     іменований далі Фізична особа, з одного боку, і 

     Прізвище ____________________________________________________
     Ім'я ________________________________________________________
     По батькові ________________________________________________,
     Дата народження _____________________________________________
     Вид діяльності (професія) ___________________________________
     Останнє місце роботи ________________________________________
     Місце проживання ____________________________________________
     Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий
__________________________________________________________________      Ідентифікаційний номер (за наявності) ______________________, 

     іменований далі Працівник,  з другого боку,  уклали між собою цей трудовий договір про таке: 

     1. Цей  договір  є:  (потрібне підкреслити) безстроковим,  що укладається на невизначений строк;
     на визначений термін, установлений за погодженням сторін
_________________________________________________________________;                    (указати строк дії договору) 

таким, що укладається на час виконання певної роботи
__________________________________________________________________                  (указати строк виконання роботи) 

     2. Працівник зобов'язаний виконувати ________________________
__________________________________________________________________       (зазначаються докладні характеристики роботи продавця,
__________________________________________________________________    водія, секретаря, садівника, няньки тощо та вимоги до рівня
__________________________________________________________________        її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю
__________________________________________________________________    виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,
__________________________________________________________________      дотримання правил з охорони праці; строків її виконання) 

     3. Фізична особа зобов'язується:
     оплачувати працю Працівника у розмірі _______________________ грн. на місяць.
     Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче  законодавчо  встановленого  розміру  мінімальної заробітної плати;
     забезпечити безпечні  і  нешкідливі умови праці для виконання прийнятих  Працівником   зобов'язань,   обладнати   робоче   місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці,  надавати необхідний інвентар, робочий одяг.
     4. Час виконання робіт установлюється з _____________________
__________________________________________________________________        (указується час початку та закінчення робочого дня) 

     При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними.  Наприклад,  з 8.00 годин  до 12.00 годин та з 17.00 годин до 20.00 годин. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору,  про що складається відповідне доповнення до цього договору.
     При цьому сторони мають право  встановлювати  сумарний  облік робочого часу за певний період (місяць,  квартал тощо). Тривалість робочого  часу  не  повинна  перевищувати  у   вибраному   періоді нормальну  тривалість  робочого  часу  з  розрахунку  40  годин на тиждень. 

     5. Вихідні дні надаються ____________________________________                                 (указуються відповідні дні тижня)
     За згодою сторін конкретні вихідні  дні  можуть  змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.
     Робота у  вихідні,  святкові  та  неробочі  дні  допускається тільки  за  згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.
     6. Тривалість   щорічної  оплачуваної  відпустки  та  час  її надання __________________________________________________________
__________________________________________________________________      (указується тривалість, початок та закінчення відпустки) 

     Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може  бути  менш як 24 календарні дні.
     7. При  вирішенні  питань,  не  передбачених  цим  договором, сторони  керуються  загальними  нормами  законодавства  про  працю України.
     8. Трудовий   договір   набирає   чинності   з  моменту  його підписання або з дати,  визначеної сторонами у  договорі,  але  не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.
     9. Трудовий  договір  повинен  бути  зареєстрований  Фізичною особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою) у державній  службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.
     10. Спори з виконання умов трудового  договору  розглядаються районним  судом.  У  такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним,  якщо  він  був  укладений, наприклад,  без  наміру  виконувати  передбачені в ньому обов'язки (фіктивний трудовий договір).
     11. Заробітна   плата  працівника  підлягає  оподаткуванню  в порядку,  визначеному законодавством  про  прибутковий  податок  з громадян.
     12. Працівники,  які працюють у фізичних  осіб  за  трудовими договорами,     підлягають     загальнообов'язковому    державному соціальному страхуванню.  Сплата страхових внесків  провадиться  у розмірах і порядку, визначених законодавством.
     13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг
__________________________________________________________________        (указати відомості про кількість дітей, утриманців,                           інші підстави) 

     14. Трудовий    договір   складений   у   трьох   автентичних примірниках,  один з яких перебуває у Фізичної особи,  другий -  у Працівника,  третій - у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.
     15. Підписи сторін: 

 Фізична особа (або за нотаріальним    Працівник _________________  дорученням уповноважена нею особа)
 ___________________ 

 "___" ________________ 200_ р.        "___" _____________ 200_ р. 

     16. Трудовий договір зареєстрований від "__" ________ 200_ р. за N ________
__________________________________________________________________             (найменування державної служби зайнятості) 

 М.П. ______________        ______________________________________          (підпис)               (прізвище, ім'я, по батькові                               посадової особи служби зайнятості) 

     17. Трудовий договір розірваний сторонами "__" ______ 20__ р.
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________        (підстави припинення договору вносяться з посиланням                 на відповідні статті КЗпП України) 

 Підписи сторін: 

 Фізична особа _______________________  Працівник ________________                  (або за нотаріальним    (крім випадків розірвання                дорученням уповноважена       трудового договору                       нею особа)          за ініціативою фізичної                                              особи у випадках,                                               визначених КЗпП,                                         за відсутності працівника)  

     18. Трудовий договір від "___" ____________ 200_ р. за N ____ знято з реєстрації "___" ___________ 200_ р.
__________________________________________________________________             (найменування державної служби зайнятості) 

 М.П.  ______________        _____________________________________           (підпис)                (прізвище, ім'я, по батькові                                посадової особи служби зайнятості) 

     19. Трудовий договір визнаний  недійсним за рішенням суду від "___" __________ 200_ р.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________             (підстави та копія рішення суду додаються)
__________________________________________________________________ 

     20. Сторони  ознайомлені  з  порядком  реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору,  унесення  відповідних  записів  до трудової книжки Працівника та її зберігання. 

     Підписи сторін: 

 Фізична особа (або за нотаріальним    Працівник _________________  дорученням уповноважена нею особа)
 ___________________ 

{  Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці 
 та соціальної політики N 320 від 14.10.2010 } 

 

Комментарии (0)

Добавить комментарий