...

Цивільно-правовий договір

Tweet
Цивільно-правовий договір (строковий) ( взірець для оператора ПК)

текст наведено як приклад:

 

 

м. ______                                                                                    "____" ________ р.

СПД ____________ , надалі - Замовник, в особі  __________________________, що діє на підставі свідоцтва про  реєстрацію виданого Управлінням промисловості та підприємництва ________________________________,  з однієї сторони, і гр. ________________________________, надалі - Виконавець, з другої сторони, уклали цей договір про таке:

                           1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання виконати такі роботи (надати послуги):   (перелік послуг ________________________________________________________________________________________________) , в строк з ________ до __________ р. .
Виконавець виконує роботу на свій ризик, самостійно організовує виконання роботи, не підлягає під дію правил внутрішнього трудового розпорядку, не має права на одержання допомоги із соціального страхування, не сплачує страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.


1.2. Замовник забезпечує Виконавця усім необхідним для виконання роботи, передбаченої цим договором, а саме  різними базами даних фірм , папером для записів, можливість при необхідності Виконавцю на власний його розсуд знаходитись у офісу Замовника, або виконувати  свою роботу з  любого місця на вибір Виконавця.

 1.3. Замовник зобов'язаний своєчасно прийняти й оплатити виконану Виконавцем роботу.


                                        2. Розмір і порядок оплати
2.1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві винагороду у розмірі _________грн. за домовленістю.
2.2. Оплата виконується не пізніше 3-х дня прийняття Замовником роботи за актом та у вигляді_______________________________________________________________________________________

                                           3. Відповідальність сторін
3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з чинним законодавством.

3.2 Передача бази даних іншим особам, крім Замовника заборонено

                                          4. Дострокове розірвання договору

4.1. Договір може бути розірвано за погодженням сторін.
4.2. У разі порушення однією із сторін зобов'язань за договором інша сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку.


                                             5. Інші умови
5.1. Усі суперечки з приводу цього договору розглядаються у порядку, передбаченому чинним законодавством.


                                              6. Термін дії договору
6.1. Термін дії договору з ____________ до __________.
7. Юридичні адреси і реквізити сторін
 

Замовник:
______________________

______________________

_______________ (підпис)
М. П.

 

 

Виконавець:
прізвище, ім'я, по батькові ______________________________
паспорт: серія номер ___________________________________
виданий ______________________________________________.
адреса   ______________________________________________
Іден. код N ___________________________________________
_______________ (підпис)

 

Комментарии (0)

Добавить комментарий