...

Звіт за формою № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)»

Tweet
ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ І ПОДАННЯ роботодавцями звітності за формою № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

    Відповідно до пункту 4 частини 3 статті 50 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI (далі — Закон № 5067) роботодавці зобо­в’язані подавати інформацію про попит на робочу силу (вакансії) до територіального органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті (далі — територіальний орган) незалежно від місцезнаходження.

     Форму звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядок її подання затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 31 травня 2013 року № 316. Згідно з роз’ясненнями, викладеними у зазначеному вище Порядку, форма № 3-ПН подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше 10 робочих днів з дати відкриття вакансії(й). Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укла­дено трудовий договір з найманим працівником.

 

ПРИКЛАД

Якщо роботодавець створив робоче місце 11 вересня 2013 року або в цей день було припинено трудові відносини з працівником, робоче місце якого стало вакантним, він повинен поінформувати про це територіальний орган не пізніше 25 вересня 2013 року. У разі якщо робоче місце було створено 11 вересня 2013 року, але виникли обставини, що унеможливлюють його задіяння (нема фінансування, затримка з обладнанням цього робочого місця тощо), датою відкриття вакансії вважатиметься дата, коли будуть усунені всі проблеми, які заважали ввести в дію таке робоче місце, і можна буде укласти трудовий договір з найманим працівником.

 

Форма № 3-ПН має два розділи.

Розділ І «Основні дані про вакансії» заповнюється і подається до територіального органу всіма роботодавцями.

Розділ ІІ «Характеристики вакансії(й) та вимоги до претендента(ів заповню­ється і подається лише тими роботодавцями, які відповідно до пункту 1 частини 4 статті 50 Закону № 5067 виявили бажання укомплектувати вакансії за сприяння територіальних органів.

 

 

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ РОЗДІЛУ І

 

У розділі I форми відображаються основні дані про вакансії.

У графі А вказується порядковий номер запису.

У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

У графі 2 вказується кількість вакансій, що відповідають даним, відображеним у графах 1, 3, 4, 5.

У графі 3 вказується розмір заробітної плати з урахуванням додаткових мате­рі­а­льних заохочень для конкретної вакансії.

У графі 4 зазначається місце прове­дення робіт (Автономна Республіка Крим, м. Ки­їв, м. Севастополь, область, район, населений пункт, район у місті).

У графі 5 проставляється «Так», якщо передбачається укомплектування вакансій за сприяння територіальних органів, або «Ні» — у разі укомплектування вакансій роботодавцем самостійно.

Таким чином, під одним порядковим номером подаються дані про загальну кі­лькість вакансій за однойменними профе­сіями з однаковими даними щодо заробітної плати (доходу), місця проведення робіт, можливості укомплектування вакансій за сприяння територіального органу (графи 1, 3, 4, 5). В інших випадках дані про вакан­сії відображаються під окремими порядковими номерами.

Приклад заповнення розділу І форми № 3-ПН з урахуванням усіх можливих випадків наведено нижче (додаток 1).

Виходячи зі змісту додатка 1, лише три вакансії слюсарів-сантехніків із чотирьох, які потрібні для роботи у м. Києві, мають однакові дані щодо заробітної плати, місця проведення робіт, можливості їх укомплектування за сприяння територіального органу (графи 1, 3, 4, 5), тому вони внесені до форми № 3-ПН під одним порядковим номером — 1 (графа А). Що ж стосується четвертої вакансії слюсаря-сантехніка, то інформація про неї відображена у формі № 3-ПН під порядковим номером 2 (графа А), оскільки дані про заробітну плату (3000 грн.) за цією вакансією відрізняються від даних за попередніми трьома вакан­сіями (3200 грн.).

    Дані про вакансії трьох слюсарів-сантехніків для роботи у м. Васильків Київської області, зазначені у додатку 1, відрізняються тим, що дві з них роботодавець укомплектовуватиме за сприяння терито­ріального органу зайнятості, а одну — самостійно, тому інформацію про дві такі ва­кансії внесено до форми № 3-ПН під порядковим номером 3, а про третю — під номером 4 (графа А).

    Інформація про вакансії трьох малярів теж має відмінності, оскільки дві з них є у Брусилівському районі Житомирської області, а третя — в Андрушівському районі цієї ж області, до того ж лише одну з них роботодавець бажає укомплектувати за сприяння територіального органу, тому вони мають різні порядкові номери (відповідно 5 і 6).

 

 

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ РОЗДІЛУ ІІ

 

    У разі згоди роботодавця на укомплектування вакансій за сприяння територіальних органів (у графі 5 розділу I форми № 3-ПН зазначено «Так») для кожного такого запису він заповнює розділ ІІ, у якому відображається порядковий номер відпо­відного запису в розділі І, а також характеристики цих вакансій, умови праці й ви­моги до претендентів.

Заповнимо розділ ІІ форми № 3-ПН і надамо інформацію щодо характеристик вакансій, відображених під порядковим но­мером 3 у розділі І (додаток 1), умов праці та вимог до претендентів (додаток 2).

Розділ ІІ форми (окремо по кожній вакансії) підписує виконавець, із зазначенням прізвища та ініціалів.

Форму звітності  3-ПН підписує ке­рівник (власник) підприємства, установи, організації або фізична особа — підприємець, яка використовує працю найманих працівників. Зазначаються прізвище, ініціали і дата складання звіту, вказуються номери телефону, факсу та адреса електронної пошти підприємства, установи, організації або фізичної особи — підприємця.

    Зразок заповнення форми звітності № 3-ПН наведено в додатку 3.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

материал предоставлен kadrovik.ua   специально для WorkNew.info

Комментарии (0)

Добавить комментарий